Tillämpningsområde

Professionella sammanhang

Dessa rekommendationer är i första hand avsedda att tillämpas i ett professionellt affärsmässigt sammanhang. Nära till hands ligger rent konkret området för affärsjuridik, vilket återspeglas i att en central del av projektet är dedikerat till just hur avtal bör struktureras och skrivas.

Råden är emellertid värdefulla på ett bredare plan och inom andra områden där det svenska skrivna språket spelar en stor roll, t.ex. vid författandet av arbetsrelaterade PM, rapporter, brev, protokoll, underrättelser, börsmeddelanden och motsvarande skrifter. Den gemensamma nämnaren för de dokumenttyper vi ser framför oss är bl.a att:

  • språket i sig har stor betydelse – det spelar större roll att texten är korrekt och begriplig jämfört med mer vardagliga texter;
  • publiken är relativt bred, om än inte allmän – texten ska t.ex. förstås av flera avdelningar inom ett företag, men behöver kanske inte förstås av någon helt utan branschkunskap; och
  • innehållet förväntas ha viss beständighet i den bemärkelsen att den ska kunna användas även utan skribenternas inblandning, kanske t.o.m. långt senare än den författats.

Vi avser inte att inkräkta på området för akademiska författande, skönlitteratur eller vardagligt skrivande. Även om vi är skolade i juridik berör vi generellt sett inte heller hur en viss skrivning bör utformas för att få avsedd relevans, t.ex. i juridiskt hänseende.

Begreppet ”formella texter”

Det förekommer att karaktäristiska texter inom vårt tillämpningsområde beskrivs som formella, vilket dock kan vara en missvisande beteckning. Svensk ordbok definierar formell på följande sätt:

formell adjektiv ~t

som uppfyller vissa krav på den yttre formen som inte nödvändigtvis är sakligt betydelsefulla

Lägger man ovan innebörd till begreppet leds tanken lätt till att skrivandet i sig skulle uppfylla vissa krav på den yttre formen som inte nödvändigtvis är sakligt betydelsefulla.

Även om det varierar vad man lägger för innebörd till detta ord signaleras just det vi vänder oss emot – om textens form har tagit överhanden är den inte längre värdeskapande för det faktiska innehållet. Det senare bör vara det som affärsmässiga parter fäster vikt vid.

Skrivandet bör därför inte styras av form, utan av att dess innehåll ska realisera författarnas avsikter.

Inte stilistiska råd

Formkrav berör inte det som skulle kunna benämnas som stilistiska drag av en text. Hur man väljer att måla med språket, ord och meningsbyggnad är unikt för varje författare. Syftet är inte att verka för likformighet genom att uppmana alla att skriva på samma sätt. Man måste få sätta personlig prägel på sina meningar om man så önskar. För vissa är detta en naturlig del i att skapa förtroende eller bygga varumärke.

Rätt och fel

Därtill ska beaktas att många är självutnämnda experter på språk (undertecknade likaså) och envars unika framtoning måste få prägla texten i den utsträckning man finner det motiverat.

Med alltför särpräglande drag i sin skrivna text måste man dock också stå ut med att andra har synpunkter på denna. Eftersom de flesta vet bättre än alla andra är risken stor att denna någon anser att du har gjort ett fel.

Men det är trots allt inte detta som är i normala fall är viktigt. Istället är det intressanta vad mottagaren, t.ex. en domstol, uppfattar att du menat med de meningar du mer eller mindre framgångsrikt har byggt. Om dina otydliga formuleringar kommer under lagmannens lupp är det bara att acceptera att du får stå ut med dennes recension. Å andra sidan hade en tydlig formulering kanske inte fått sådant fokus överhuvudtaget.

Ta till dig rätt delar

Är det tydlighet du vill uppnå med din text eller tjänar otydlighet dig bättre?

Du kommer inte kunna följa alla våra rekommendationer utan att den du skriver för riskerar att drabbas onödigt hårt av merkostnader. Tänk på vad du lägger tid på. Du behöver inte ha rätt för sakens skull.

Ett språkprojekt från hängivna skrivande entuasiaster. Läs mer om oss.