Svenskt perspektiv

Formkrav utgår från ett svenskt perspektiv och de ämnen vi tar upp är specifikt inriktade på det svenska språket.

Skälet till denna avgränsning är ganska enkelt: det är det vi kan! Men vi har också motiverats av att det saknas skrivna rekommendationer av liknande art med inriktning på svenska förhållanden.

Däremot kan man inte undgå att det engelska språket har starkt fotfäste i svenska affärsförhållanden. Även mellan svenskspråkiga parter används gärna engelska – parterna vill t.ex. försäkra sig om att texten förstås av fler eller så är skribentens förlagor på engelska.

Många frågor som vi berör är applicerbara oavsett språk. En text bör t.ex. alltid ha en tydlig struktur och vara lättillgänglig för den relevanta läsaren.

Eftersom just det engelska språket i många fall influerar eller t.o.m. är förhärskande i affärsmässiga sammanhang har vi ansett det värdefullt att kort beröra några engelska skrivregler och visa på de skillnader som finns gentemot svenskan. Vår erfarenhet är att svenska skribenter ofta hamnar i situationer där texter behöver översättas eller publiceras på såväl svenska som engelska. Att göra övergången så smidig som möjlig underlättar därför i regel.

I några fall har vi t.o.m. ansett det motiverat att frångå etablerade svenska skrivregler för att skapa större konsensus mellan olika språkliga traditioner. Vid översättning av t.ex. avtal och pressmeddelanden skulle upprätthållandet av stora skillnader i språk och form vara alltför konservativt att belasta översättaren med, med ökad risk för fel och misstag.

Ett språkprojekt från hängivna skrivande entuasiaster. Läs mer om oss.