Vad är Formkrav?

Formkrav är en samling rekommendationer om hur man bör hantera det skrivna språket i avtal och andra kommersiella sammanhang.

Dessa sidor samlar råd och vägledning till den som hanterar det svenska språket i avtal, PM, pressmeddelanden, styrdokument, brev och liknande texter. Avsikten är att kunna fungera som ett uppslagsverk och inkörsport för den som tappert försöker navigera bland motsägelsefulla konventioner och oklara skrivregler.

Vi uppdaterar kontinuerligt materialet på Formkrav för att förtydliga, motivera och revidera i den mån vi anser det nödvändigt. Om du har någon synpunkt är du välkommen att kontakta oss.

Ett verktyg för praktikern

Formkravs rekommendationer är just rekommendationer. Vi har därför valt att utrycka dem i bör-form. Även om kärnan utgörs av skrivregler och typografisk vägledning är vår utgångspunkt alltid det praktiska perspektivet.

Vår erfarenhet är att det finns många utmaningar i själva processen att bearbeta en text och att just processen är minst lika viktig för den som använder det skrivna svenska språket i sitt arbete. Till skillnad från många andra verk på området försöker vi därför fästa större vikt vid skribentens arbetsmiljö i form av t.ex. ordbehandlingsprogram, dokumentsamarbete, anglosaxiska influenser och branschspecifika konventioner.

Läsaren bör dock hålla i minnet att det i många fall finns goda skäl att göra avsteg från våra råd. Det gäller inte minst i den utsträckning som språk, stil och form påverkar innebörden eller arbetsinsatsen – något som ofta bör ges företräde.

Man ska inte heller underskatta att det ibland kan finnas ett kommersiellt syfte med att skapa oklarhet och förvirring. Möjligen går våra råd att använda på ett sådant inverterat vis för den som är lite kreativ.

Affärsjuridiken i fokus

Vi som publicerar Formkrav är jurister och det är särskilt i den affärsjuridiska miljön som vi ser ett behov av tydligare och enklare råd om hur det svenska språket bör hanteras. Detta påverkar vårt fokus, men tillämpningsområdet är större än så.

Ett språkprojekt från hängivna skrivande entuasiaster. Läs mer om oss.