Skrivregler

Utgå från Språkrådets Svenska skrivregler

Att svenska har valts som utgångspunkt för Formkrav innebär att det redan finns etablerade skrivregler och typografiska normer att förhålla sig till. Vår allmänna rekommendation är därför att använda Språkrådets Svenska skrivregler som referensverk. Dessa regler tar upp de mest grundläggande och viktigaste aspekterna vid användning av det svenska skrivna språket. Reglerna ger dessutom svar på de vanligaste språkliga frågorna man kan stöta på i sitt hantverk.

Svenska skrivregler är en handledning från Språkrådet i skrivtekniska frågor för alla som skriver svenska.1

Vi ser inget närmare syfte med att upprepa vad som förtjänstfullt redogörs för i Svenska skrivregler, men rekommenderar att särskilt följande principer iakttas:

  • Disponera texten på ett för läsaren ändamålsenligt sätt.
  • Planera innehållet utifrån syftet med texten och mottagaren.
  • Skriv lättlästa meningar.
  • Använd begripliga ord.
  • Välj en grafisk form som gör texten överskådlig och lätt att orientera sig i.
  • Om möjligt, använd formatmallar för att skapa en läsvänlig och konsekvent grafisk form.

Behövs Formkrav?

Men behövs då ett ytterligare verk om skrivregler än Svenska skrivregler? Kanske inte – om vi utgår från gemene mans behov av vägledning i den vardagliga kommunikation vi ägnar oss åt i största allmänhet. Men för att effektivisera arbetet för den som använder det svenska språket i affärsmässiga och andra professionella sammanhang är vår uppfattning att det krävs vissa fördjupningar, förenklingar och förtydliganden.

Typografiska förenklingar

En central komponent i skrivandet för den som hanterar detta i sitt arbete är arbetsmiljön. Vi tänker då främst på den tekniska arbetsmiljön i form av ordbehandlingsprogram och andra system. Därtill kommer utbytet av texter mellan olika parter inom och utom samma organisation. För att samarbetet kring en text ska löpa på smidigt krävs att de tekniska förutsättningarna inte försvårar samarbetet. En vanlig källa till sådan ineffektivitet kan t.ex. vara alltför komplicerade typografiska ambitioner från någondera part – ändringsmarkeringar fallerar, sidbrytningar inträder på fel ställen, olika teckensnitt skapar oreda och någon har råkat ta bort mer text än avsett. Jämfört med Svenska skrivregler förespråkar vi därför t.ex. vissa typografiska förenklingar.

Skrivandeprocessen

Språkrådets Svenska skrivregler utgår enligt vår uppfattning i stor utsträckning från skrivandet respektive läsandet, men inte i samma utsträckning från processerna kring en affärsmässig text. Vi vill lyfta även dessa delar – samarbetet i framtagandet, tolkningen av den färdiga texten, resultatets funktion som bevismedlet etc.

Viss ökad stringens

Språkrådets Svenska skrivregler är relativt liberala i inställningen till vissa konventioner och tillåter ibland flera lösningar på samma problem. Vi har förmånen att avgränsa vårt fokus på ett sådant sätt att det motiverar en striktare hållning i vissa frågor.

Exempelvis accepterar Språkrådet varierande utformning på listor och uppräkningar. Det är en rimlig hållning eftersom en lista generellt sett bör syfta till att åskådliggöra innehållet på ett mer lättillgängligt sätt. I exempelvis juridisk text kan det dock vara av vikt att det inte ska råda några som helst tvivel om vad som utgör ett led i en lista och om de olika leden ska förstås som kumulativa (d.v.s. ett tänkt ”och” mellan varje led) eller alternativa (d.v.s. ett tänkt ”eller” mellan varje led).

Professionell praxis

Oavsett hur korrekta vissa sätt att uttrycka sig är och hur väl de överensstämmer med Svenska skrivregler finns det ändå av hävd vissa regler som i praktiken tillämpas i affärsrelaterade texter men som avviker från gängse norm. Det kan t.ex. vara föranlett av att det finns andra traditioner på engelska eller av att det är så Microsoft valt att konfigurera Word. Vi har inte för avsikt att vända upp och ned på all sådan praxis, men flaggar kanske ibland för riskerna med dessa.


  1. Ur förordet till Språkrådets Svenska skrivregler (2017).
Ett språkprojekt från hängivna skrivande entuasiaster. Läs mer om oss.